I systemet finnes det ulike roller, som alle har ulike funksjoner. Man kan ha flere roller og funksjoner samtidig, eller man kan ha bare én. Her kommer en kort oppsummering av de ulike rollene og nyttige linker for å finne frem til infoartiklene du kan trenge.


De ulike rollene er kommuneansvarlig, testleder, instruktør og kandidat/kursdeltaker.


Liste over de ulike rollene:Kommuneansvarlig

Hver kommune skal ha en kommuneansvarlig for jegerprøven som skal være ansatt i kommuneadministrasjonen. Kommuneansvarlig er ansvarlig for at jegerprøven gjennomføres i henhold til forskrift 22.mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst og instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven. Kommunen skal holde Miljødirektoratet oppdatert om hvem som til enhver tid er kommuneansvarlig i kommunen. 


    Kommuneansvarlig har ansvaret for/tilgang til:

 • å kontrollerer at kursdeltakere som skal gå opp til eksamen har gjennomført obligatorisk kurs i henhold til regelverket, og at kurset er arrangert av godkjent studieforbund.

 • å fastsette tid og sted for gjennomføring av eksamen.

 • sørge for at det er en ansvarlig prøveleder ved selve eksamen. Dette kan være den kommuneansvarlige selv eller kommuneansvarlig kan utnevne en annen prøveleder.

 • at deltakere som stryker får tilbud om ny eksamen.

 • å kontrollere gjennomføringen av obligatorisk jegerprøvekurs og rapportere til Miljødirektoratet i den utstrekning det blir bestemt.

 • å drive informasjon om jegerprøven.


Kommuneansvarlig kan overlate jobben med å være prøveleder til andre dersom dette er hensiktsmessig for gjennomføringen av eksamen i kommunen. Prøveleder(e) registreres via det administrative grensesnitt som en får tilgang til når en er registrert som kommuneansvarlig.


En prøveleder kan være en person fra et underutvalg som har natur og miljø som arbeidsfelt, en frivillig organisasjon, en godkjent instruktør, en annen habil person eller en skole eller militæravdeling som har jegerprøven som valgfag eller utdanningstilbud.


Kommunen skal påse at vedkommende prøveleder(e) er skikket for oppgaven og har fått den nødvendige informasjon og opplæring. Prøveleder skal ikke ha ha hatt noen aktiv rolle ved gjennomføring av det aktuelle obligatoriske kurset. Instruktører som har hatt en rolle ved gjennomføring av kurs, skal heller ikke være tilstede i eksamenslokalet.


Det finnes artikler for og om kommuneansvarlige her: https://jeger.flexiteexam.no/nb-NO/support/solutions/folders/5000310088
Prøveleder 


Prøveleder har ansvaret for gjennomføring av jegerprøveeksamen hos kommunen etter avtale med kommuneansvarlig.


    Prøveleder har ansvaret for/tilgang til:

 • Kontrollere at eksamenslokalet har WIFI med god dekning.

 • Kun de deltakerne som har betalt eksamensgebyret har anledning til å avlegge eksamen. Betalingsstatus er tilgjengelig i appen til deltakeren.

 • Er deltakeren ukjent kan prøveleder forlange at vedkommende foreviser legitimasjon.

 • Kartlegge om noen av deltakerne føler behov for særskilt tilrettelagt prøve f.eks. på grunn av at de har dysleksi. Det er mulig å sitte med høretelefoner for å få teksten lest opp. Om nødvendig kan det gis utvidet eksamenstid.

 • Forklare deltakerne hvordan elektronisk eksamen fungerer med hensyn til utfylling og lignende, samt om tiden de har til rådighet og om eksamenskrav. Deltakerne skal orienteres om at bruk av hjelpemidler og samtaler mellom deltakerne er forbudt. Deltakere som blir grepet i fusk betraktes som "ikke bestått". Eksamensbesvarelsene behandles konfidensielt. De som ikke består orienteres om at det bil bli anledning til å ta fornyet eksamen. Ny eksamen kan avlegges tidligst etter 1 uke. Det finnes artikler for og om testledere her: https://jeger.flexiteexam.no/nb-NO/support/solutions/folders/5000310138

Kursleder - Instruktør


Kursleder er den som avholder kurset, og kalles også en instruktør. Kursleder har som oppgave å opprette kurs og registrere deltakelse på kursdeltakere. 


Når du som instruktør starter et nytt jegerprøvekurs må du informere kursdeltakerne om at de må laste ned appen "Jegerprøveeksamen" i App Store eller Google Play. Informasjon om dette finner du på denne siden: https://www.jegerproveeksamen.no/for-kursdeltakere/


Det finnes artikler for og om instruktører her: https://jeger.flexiteexam.no/nb-NO/support/solutions/articles/5000880174-steg-for-steg-guide-instrukt%C3%B8r
Kandidat


For å kunne ta jegerprøveeksamen må man først ta jegerprøvekurs. Mer informasjon om jegerprøvekurs får du ved å kontakte kommunen din eller et godkjent studieforbund

Når man er kursdeltaker, registrerer instruktøren oppmøte på deg via våre systemer. Når kurset er fullført kan du laste ned kursbevis i appen "Jegerprøveeksamen".  Deretter må man melde seg opp til jegerprøveeksamen og betale eksamensgebyret. 


Mer informasjon om dette finner du på denne siden: https://www.jegerproveeksamen.no/for-kursdeltakere/


Det finnes artikler for og om kandidater her: